slogan
Enterprise Greece Home Page
Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
Πλατφόρμα Δικτύωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης

Ανακοίνωση 3 Εκλογικής Επιτροπής: Ορισμός εκπροσώπων κλπ θέματα

Δημοσιεύθηκε στις 24/10/2017 13:33

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      Γύθειο : 24/10/ 2017

Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 όπως αυτό ισχύει                                        Αρ. Πρωτ. :6

                                                                                             

 

Προς τις Επιχειρήσεις- Μέλη του Επιμελητηρίου Λακωνίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΚΛΠ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου Λακωνίας), που πρέπει να υποδείξουν/ ορίσουν τους εκπροσώπους τους για να ψηφίσουν, συμπληρώνουν το έντυπο υπόδειξης, το οποίο (αφού σφραγιστεί και υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους/διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο), υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Λακωνίας στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Ξανθάκη 3,  μέχρι την 23/11/2017, ημέρα Πέμπτη & μέχρι ώρα 15:00. Το έντυπο υπόδειξης θα σταλεί σε κάθε νομικό πρόσωπο που θα πρέπει να ορίσει εκπροσώπους.

Ειδικότερα, ως προς τις υποδείξεις εκπροσώπων η Επιτροπή επισημαίνει ότι :

  • Στις ΟΕ & ΕΕ, που έχουν τρεις (3) και άνω εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών: α) στις ΟΕ μέχρι δύο (2) ομόρρυθμοι εταίροι και β) στις ΕΕ είτε δύο (2) ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ένας (1) ομόρρυθμος και ένας (1) ετερόρρυθμος εταίρος Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να επιλεγούν δύο (2) Ετερόρρυθμοι Εταίροι.
  • Στις ΕΠΕ & ΙΚΕ, που έχουν τρεις (3) και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο (2) εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο (2) διαχειριστές, είτε ένας (1) διαχειριστής και ένας (1) εταίρος.) Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο (2) απλοί εταίροι.
  • Στις ΑΕ, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το διοικητικό συμβούλιο τρεις (3) εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού.
  • Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας(1)  εκπρόσωπος, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτού του
  • Στα Υποκαταστήματα των Αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας (1) εκπρόσωπος, μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου των (υπό τον όρο της αμοιβαιότητας), εάν αυτοί είναι περισσότεροι του ενός.
  • Στους Συνεταιρισμούς πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο (2) εκπρόσωποι, δηλαδή, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι:

1.        Οι εκλογές θα διεξαχθούν

  • Την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου του έτους 2017 και από την ώρα 09:00 έως και την 19.00 στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Λακωνίας στη Σπάρτη  (επί της οδού Λυκούργου  αρ.61)
  • Το Σάββατο 02 Δεκεμβρίου του έτους 2017 και από ώρα 09:00 έως και την 19.00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λακωνίας στους Μολάους του Δήμου Μονεμβασίας
  • Την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου του έτους 2017 και από ώρα 09:00 έως και την 19.00  στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης και ειδικότερα στο ισόγειο των Γραφείων του Επιμελητηρίου Λακωνίας.

Την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου  του έτους 2017 το Επιμελητήριο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές. Επίσης, την Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου του έτους 2017 το Επιμελητήριο ομοίως θα παραμείνει κλειστό για να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων.

2.        Η κατανομή των εδρών ανά τμήμα του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58, του Ν.4484/2017, έχει καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ως εξής: α) Τμήμα ΕΜΠΟΡΙΚΟ 7, β). Τμήμα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 6, γ) Τμήμα ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7 και δ). Τμήμα ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 1.

3.        Στους εκλογικούς καταλόγους έχουν καταχωρηθεί τα μέλη του Επιμελητηρίου Λακωνίας, που έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους και είναι ταμειακώς ενήμερα σύμφωνα με το εδάφιο 2 παρ.2 του άρθρου 58 Ν 4484/17 και με τελευταία ημερομηνία καταχώρησης πληρωμής την 23-10-2017. Η προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι θα  αναρτηθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λακωνίας και για τρεις συνεχείς ημέρες 6-7-8/11/2017. Περαιτέρω, δίνεται τριήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων με δικαστικό επιμελητή στις 9-11-2017 με εκδίκαση τυχόν ενστάσεων κατά των προσωρινών καταλόγων από την αρμόδια ΕΕ και οριστικοποίηση αυτών στις 13/11/2-17. Για το λόγο αυτό το Επιμελητήριο Λακωνίας θα είναι ανοικτό για την υποβολή τυχόν ενστάσεων και το Σάββατο 11/11 από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ.μ. αντιστοίχως.

4.        Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Λακωνίας, θα πρέπει να συνυποβάλλουν: έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας, την έγγραφη απόδειξη για την καταβολή χρηματικού ποσού 50 € (σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 372/92) στο Επιμελητήριο Λακωνίας, καθώς και Υπεύθυνη δήλωση (για τις προϋποθέσεις και τα ασυμβίβαστα). Οι αιτήσεις κατατίθενται ανά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού το αργότερο μέχρι την 01/11/2017, ημέρα Τετάρτη (και μέχρι ώρα 15:00), στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής (κτίριο Επιμελητηρίου Λακωνίας, 1ος όροφος, στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οδός Ξανθάκη αρ.3). Το Ψηφοδέλτιο εκάστου συνδυασμού πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου Λακωνίας και συνολικά το κάθε ένα από τα δύο φύλα θα πρέπει να εκπροσωπείται κατά το 1/3 των συνολικών εδρών που είναι 21. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω λήξη της προθεσμίας υποβολής τους δηλαδή τη Δευτέρα 13/11/2017, πρώτη εργάσιμο μετά την παρέλευση του δεκαημέρου. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων κι εντός τριών (3) ημερών, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Επί τυχόν υποβληθείσας ένστασης η Επιτροπή αποφαίνεται εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Η Κύρωση του οριστικού εκλογικού καταλόγου και η ανάρτηση αυτού (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 ΠΔ 372/1992 όπως αυτό ισχύει) θα πραγματοποιηθεί στις 20 /11/2017 ημέρα Δευτέρα.

Για πληροφορίες και έντυπα : Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λακωνίας http://www.lcci.gr  και  Τμήμα Μητρώου Επιμελητηρίου Λακωνίας, Τηλ. : 2733022279, Fax : 2733022008

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                             ΕΡΑΣΜΙΑ Κ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗ  
                                                                            ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ