slogan
Enterprise Greece Home Page
Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
Πλατφόρμα Δικτύωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Δημοσιεύθηκε στις 19/07/2022 14:23
Παράταση υποβολής προσφορών έως 9/8/2022

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

 «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Αρ. πρωτ. 1925/φ1301

Παράταση υποβολής προσφορών στην με Αρ. Πρωτ. 1813/Φ1301 Διακήρυξη

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», λαμβάνοντας υπόψη : α) το Π.Δ. 715/1979, (ΦΕΚ Α/ 212/1979) περί του τρόπου ενεργείας υπό των ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων και εν γένει αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών, β) τον Νόμο 4497/2017 (ΦΕΚ Α/171/2017) άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας κλπ., γ) τον Νόμο 4782/2021 (ΦΕΚ Α/36/9-3-2021) και ιδίως το άρθρο 251, δ) τον Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, δ) την με αριθμό 7/30-11-2020 απόφαση του Δ.Σ. για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών (πραγματοποίηση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων) του Επιμελητηρίου Λακωνίας, την παροχή εξουσιοδότησης προς την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας ε) την με αριθμό 24/27-07-2021 απόφαση της ΔΕ με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του μειοδοτικού διαγωνισμού και εγκρίθηκε το κείμενο της διακήρυξης αυτού και στ) την με αριθμό 17/20-06-2022 απόφαση της Δ.Ε. για επαναπροκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού και έγκριση της παρούσας προκήρυξης και την 3/18-07-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας (παράταση υποβολής προσφορών):

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

μειοδοτικό διαγωνισμό για την αγορά ακινήτου από το ΝΠΔΔ «Επιμελητήριο Λακωνίας» για την στέγαση υπηρεσιών του (πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 9η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Τόπος υποβολής προσφορών το κατάστημα του Επιμελητηρίου Λακωνίας (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά επί αποδείξει υπό τον όρον της παραλαβής της προσφοράς από το Επιμελητήριο Λακωνίας εντός της ως άνω προθεσμίας) επί της οδού Ξανθάκη 3, στο Γύθειο Λακωνίας. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την λήξη της ημερομηνίας κατάθεσής τους.

Άρθρο 1 - Περιγραφή του ακινήτου – Κτιριολογικές Προδιαγραφές

Το ακίνητο πρέπει: (α) να ευρίσκεται εντός των ορίων της πόλης της Σπάρτης και σε κεντρική οδό αυτής ή σε παράπλευρη οδό των κεντρικών, (β) να ευρίσκεται σε περιοχή Γενικής Κατοικίας ή Αμιγούς Κατοικίας, (γ) να είναι εύκολα προσπελάσιμο στο κοινό και στα μέλη του Επιμελητηρίου, (δ) να είναι στον ισόγειο όροφο και να είναι αυτοτελές, σε ενιαίο χώρο, (ε) να διαθέτει είσοδο ισόπεδη με την στάθμη του πεζοδρομίου ή να επικοινωνεί μέσω κεκλιμένου δαπέδου (κλίσης έως 5%), ούτως ώστε να εξυπηρετούνται άτομα με κινητικά προβλήματα ή να δύναται να δημιουργηθεί πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα, (στ) να διαθέτει χώρους ικανής επιφάνειας, φωτισμού και αερισμού, ως ακολούθως: Χώρος  με ωφέλιμη επιφάνεια από 100,00 μ2 και άνω, με υπαίθριο/προαύλιο χώρο τουλάχιστον 50 τ.μ.,  χώρους υγιεινής τουλάχιστον δύο (2) και έναν για πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα ή να δύνανται να δημιουργηθούν οι χώροι αυτοί, με ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 1,50 μ2 έκαστος και προθάλαμο περίπου 1,80 μ2. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τοπογραφικό διάγραμμα (ή απόσπασμα κτηματολογίου) και από αίτηση-δήλωση προσφοράς και τα τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων και των γύρωθεν οδών. Τα εμβαδά των χώρων μπορούν να είναι απόκλισης +/-10%. Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο ή είσοδος του ακινήτου σε κεντρική οδό της πόλης.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 1.Το κτίριο πρέπει να είναι σύγχρονο, να διαθέτει πλήρη δίκτυα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ήτοι ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και πυροπροστασία ή να δύναται να δημιουργηθούν. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου θα αξιολογηθούν, πρέπει δε να είναι συγχρόνων τεχνικών προδιαγραφών, να διαθέτουν δε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες. Πρέπει να είναι σε άρτια κατάσταση και να πληρούνται όλες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Να εξασφαλίζουν γενικώς τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης, ευεξίας και υγιεινής στους διάφορους χώρους του κτιρίου και την ασφάλεια των χρηστών.

2.Το κτίριο πρέπει να πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, να πληροί τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικός Κανονισμού.

3.Σε όλους τους χώρους πρέπει να υπάρχει φυσικός φωτισμός και αερισμός.

4.Το κτίριο πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ), με ράμπες, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό ή να είναι δυνατή η δημιουργία της.

5.Θα συνυπολογισθεί ο χρόνος κατασκευής του κτιρίου, η γενική του εικόνα στην οποία ευρίσκεται και ιδιαιτέρως η κατάσταση του φέροντος οργανισμού του και των υλικών κατασκευής αυτού.

6.Το κτήριο πρέπει να διαθέτει αυτονομία στις λειτουργικές δαπάνες των προς αγορά χώρων (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση).

7.Απαιτείται η ύπαρξη αυτομάτων ηλεκτρονικών διακοπτών διαρροής σε όλους τους χώρους, ηλεκτρικούς πίνακες και υποπίνακες.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Τίτλοι ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, ότι ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες, έκαστος των οποίων οφείλει να προσκομίζει για τον εαυτό του τίτλους ιδιοκτησίας και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. H σειρά των τίτλων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια.

2.Πιστοποιητικά –έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελευθέρου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών ή Υπεύθυνη δήλωση ότι οποιαδήποτε οφειλή θα παρακρατηθεί από το τίμημα.

3.Οικοδομική άδεια και βεβαίωση μηχανικού για την κύρια χρήση του κτιρίου με επισυναπτόμενο σχέδιο αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

4.Αντίγραφο Ε9, Πιστοποιητικό κτηματολογίου (φύλλο και απόσπασμα).

5.Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την πιθανή απώλεια ή μη της στατικής και λειτουργικής επάρκειας των προσφερομένων κτιρίων από σεισμό. Σε περίπτωση που έχουν αποκατασταθεί βλάβες από σεισμό ή άλλη καταστρεπτική αιτία πιστοποιήσεις για την τήρηση της διαδικασίας αποκατάστασης των πιθανών βλαβών ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που θα δηλώνει τις βλάβες ή μη που έχει υποστεί το κτίριο από σεισμική είτε άλλη καταστρεπτική δραστηριότητα.

6.Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης –ηλεκτρικής ενέργειας -τηλεπικοινωνιών και τη δυνατότητα σύνδεσης με αυτά.

7.Δήλωση μηχανικού ότι οι οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν ενταχθεί, εφόσον υπήρξε προς τούτο λόγος, στις διατάξεις του Ν 4178/2013, με Α/Α δήλωσης και ηλεκτρονικό κωδικό.

8. Ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου (ΗΚΤ) στο πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» σύμφωνα με τον Ν 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Έκθεση στατικής επάρκειας του κτηρίου.

10. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

11. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι έλαβε γνώση ο προσφέρων των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

12. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά (π.χ. μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεως, πιστοποιητικό κτηματολογίου, βεβαιώσεις πολεοδομίας κλπ) θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός ενός μηνός πριν την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης των τεχνικών προσφορών. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συνεκτιμηθούν τα εξής στοιχεία. 1.Η τιμή προσφοράς σε σχέση με την επιφάνεια του ακινήτου. 2.Η ευκολία πρόσβασης στο ακίνητο. 3.Η όλη μορφολογία του ακινήτου (κλίσεις –σχήμα). 4.Η κτιριολογική κατάσταση του κτιρίου εφ ́ όσον υπάρχει τέτοιο. 5.Τυχόν άλλες εγκαταστάσεις πρόσφορες για την αιτούμενη χρήση. 6.Η δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 7.Οι χρήσεις των όμορων ιδιοκτησιών. 8.Οι ενδεχόμενες εργασίες που θα χρειασθούν ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν οι προαναφερόμενες υπηρεσίες.

 

Άρθρο 2ο

Τρόπος Διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές) κατατίθενται στο Επιμελητήριο Λακωνίας εντός της ανωτέρω αναγραφομένης προθεσμίας και στη συνέχεια η αρμόδια Υπηρεσία του ΝΠΔΔ αποστέλλει την προσφορά ενδιαφέροντος στην επιτροπή αξιολόγησης, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Επιμελητήριο Λακωνίας, με μέριμνα της γραμματείας του οποίου κοινοποιείται σε κάθε έναν, που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Απαγορεύεται απολύτως η καταβολή τυχόν μεσιτικών δικαιωμάτων από το Επιμελητήριο Λακωνίας. Τυχόν διαφορές θα επιλύονται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα από τα Δικαστήρια του Πρωτοδικείου Γυθείου, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Β. Διενέργεια του διαγωνισμού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης συγκαλεί τα μέλη της Επιτροπής κατά την ως άνω ημερομηνία, καλώντας, με αποδεικτικό παραλαβής, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α ́ φάσης. Διενεργείται φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού . Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, το κριτήριο επιλογής θα είναι η βέλτιστη οικονομική προσφορά του ακινήτου (τιμή ανά τ.μ.) και επιπλέον το συνολικό τίμημα πώλησης. Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου (έξοδα δημοσιεύσεων, διενέργειας του διαγωνισμού, δαπανών εκτίμησης και τελών μεταβίβασης, όπως και κάθε άλλο συναφές έξοδο) βαρύνουν αποκλειστικά τον πωλητή του ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΠΔ 715/1979. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήξη αυτού, υπογράφονται από τον μειοδότη, διαφορετικά το Επιμελητήριο Λακωνίας δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 3ο

Σύμβαση

 Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών (10) από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του Επιμελητηρίου Λακωνίας περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

Άρθρο 4ο

Δημοσίευση Διακήρυξης.

 Η Διακήρυξη (με την παράταση) θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λακωνίας, στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στις 19 Ιουλίου 2022, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ημερήσια εφημερίδα Λακωνικός Τύπος την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022.

 

Άρθρο 5ο

 Επανάληψη του διαγωνισμού.

 Ο διαγωνισμός  επαναλαμβάνεται εάν δεν παρουσιάσθηκε μειοδότης. Ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως της Διοικητικής Επιτροπής, όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λακωνίας λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια του διαγωνισμού, β) μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού απόφασης δεν προσέλθει αυτός να υπογράψει τη σύμβαση. Στην περίπτωση (β) ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνομά του, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ματαιωθεί ή ακυρωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, οι υποψήφιοι μειοδότες δεν έχουν καμιά απολύτως απαίτηση κατά του Επιμελητηρίου Λακωνίας για οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

Άρθρο 6ο

Πληροφόρηση για τον διαγωνισμό.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από το Επιμελητήριο Λακωνίας, που εδρεύει στο Γύθειο (οδός Ξανθάκη 3), καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 –15:00), τηλέφωνο: 2733022279, εσωτ. 6, αρμόδιο στέλεχος του Επιμελητηρίου Λακωνίας η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα Ελένη  Γκαραβέλη, ή η κα Δέσποινα Σαλάκου, εσωτ. 22. Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση, που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση ή στο e-mail: info@lakoniacci.gr, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Γύθειο, 19 Ιουλίου 2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

Ιωάννης Παναρίτης