slogan
Enterprise Greece Home Page
Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
Πλατφόρμα Δικτύωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Επιστολή ΠΕΣΠ στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μαυρουδή Βορίδη

Δημοσιεύθηκε στις 27/10/2020 14:49
Αίτημα ΠΕΣΠ για αποδοχή ενστάσεων και διορθώσεων υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα Leader Βόρειας Πελοποννήσου.

       

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
                  
Στοιχεία Επικοινωνίας Προεδρεύοντα            Γύθειο  27 Οκτωβρίου 2020
Τηλέφωνο: 2733022279, 2733029006               Αρ. Πρωτ. 2674/Φ1606
Fax: 2733022008
e-mail: gytheioc@otenet.gr

                                 
                                                Προς:                   κ. Μαυρουδή Βορίδη
                                                                     Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

                                                                                    & Τροφίμων

                                                                         Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
                                                                               Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα

                                                Κοιν.:             1) Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
                                                               2) Βουλευτές  Περιφέρειας Πελοποννήσου
                                                                         3) ΜΜΕ Περ. Πελοποννήσου

Θέμα: Αίτημα ΠΕΣΠ για αποδοχή ενστάσεων και διορθώσεων υπο-βληθέντων επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα Leader Βόρειας Πελοποννήσου.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η πανδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων σε όλο τον κοινωνικό ιστό και κατ’ επέκταση στον επιχειρηματικό κόσμο της χώ-ρας. Το επιχειρείν αποτελεί το θεμέλιο λίθο της οικονομίας και έχει την ανάγκη να στηριχθεί όσο ποτέ. Η αξιοποίηση κονδυλίων και η διάθεσή τους για την ενίσχυση επενδύσεων και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων είναι στόχος μείζονος σημασίας και μπορεί να λειτουργήσει ως αντίδοτο για τον οικονομικό μαρασμό.

Τη διαχείριση του Τοπικού Προγράμματος Leader της  Βόρειας Πελο-ποννήσου,  διαχειρίζεται η ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. Στην περιοχή ευθύνης της ΑΝΒΟΠΕ, έχουν εγκριθεί στο παρελθόν και υλοποιηθεί με επιτυχία εκα-τοντάδες επενδυτικά σχέδια,  που έχουν  συνεισφέρει σημαντικά στην το-πική οικονομία.

Στον  τελευταίο Διαγωνισμό του Τοπικού Προγράμματος LEADER για ι-διωτικά έργα, που έληξε στις αρχές Οκτωβρίου του 2019, εκδηλώθηκε πο-λύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και υποβλήθηκαν 83 επενδυτικά σχέ-δια, με αιτηθέντα προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης άνω των έντεκα εκα-τομμυρίων ευρώ, δηλαδή υπερτριπλάσιο της προκηρυχθείσας δημόσιας δαπάνης.

Σύμφωνα όμως με τα προσωρινά αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνι-σμού, από τις 83 υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις κρίθηκαν επιλέξι-μες μόνο 12, οι δε υπόλοιπες 71 απορρίφθηκαν, γεγονός που αποθάρρυνε τους υποψήφιους επενδυτές. Επίσης, 45 εκ


των επενδυτών που εναπόθεσαν τις ελπίδες τους για δικαίωση στην υποβο-λή ενδικοφανών προσφυγών, διαπίστωσαν με απογοήτευση ότι και οι εν-στάσεις τους απορρίφθηκαν στο σύνολό τους.

Στη δεδομένη χρονική στιγμή επίκειται η οριστικοποίηση από την ΑΝΒΟΠΕ των προσωρινών αποτελεσμάτων ως τελικών, χωρίς να έχουν ε-ξαντληθεί οι προκηρυχθέντες πόροι, γεγονός που αποκλείει το δικαίωμα της Αναπτυξιακής να διεκδικήσει επιπλέον πόρους από υπερδεσμεύσεις Υπουργείου και Περιφέρειας (ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έκανε κα-τανομή υπολοίπων της ύψους 3,3 εκατ. ευρώ σε δύο άλλες δικαιούχους Αναπτυξιακές Εταιρείες, αφήνοντας την ΑΝΒΟΠΕ εκτός ).

Οι εξελίξεις αυτές είναι άκρως ανησυχητικές διότι , όχι μόνο υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και ένταξη ιδιωτικών ε-πενδύσεων μέχρι την ημερομηνία 30-9-2020 που είχε θέσει το Υπουργείο, αλλά ενεργώντας με αυτό τον τρόπο δεν αξιοποιήθηκαν προς όφελος των επενδυτών οι ευεργετικές προβλέψεις της προκήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Απόρροια  των ως άνω ενεργειών είναι η μη διάθεση των υπολειπόμενων πόρων και εν συνεχεία η απώλειά τους, καθόσον μέ-χρι τέλους του 2020 λήγει το πρόγραμμα και επιπρόσθετα η αδυναμία έ-νταξης επιπλέον πόρων από υπερδέσμευση που τόσο έχει ανάγκη η επεν-δυτική αγορά και κατ’ επέκταση η οικονομία γενικότερα!

Συγκριτικά με άλλες αναπτυξιακές η ΑΝΒΟΠΕ στο μέτρο 19/2 αξιολό-γησε θετικά μόνο το 15% των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν όταν τα αντίστοιχα ποσοστά των άλλων αναπτυξιακών ξεπερνούν το 65%.  Η α-κύρωση τόσων πολλών επενδυτικών σχεδίων, και ο συνακόλουθος κίνδυ-νος απώλειας πόρων σημαντικού ύψους για την περιοχή παρέμβασής της, έχει εύλογα δημιουργήσει στους υποψήφιους επενδυτές μεγάλη αναστά-τωση, απογοήτευση και το δικαιολογημένο αίσθημα ότι αδικούνται κατά-φωρα.

κ. Υπουργέ,

Κατόπιν των ανωτέρω και προς ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος της τοπικής κοινωνίας, παρακαλώ όπως  πάρετε πρωτοβουλία για την άμεση  αποδοχή των ενστάσεων, ώστε να γίνουν οι δίκαιες διορθώσεις με στόχο να αξιοποιηθούν πλήρως και αποτελεσματικά οι πόροι του προγράμματος. Η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και εν συνεχεία του Πελοποννησιακού επιχειρείν γενικότερα, είναι μείζονος σημασίας και ως εκ τούτου η πλήρης αξιοποίηση πόρων είναι αδιαπραγμάτευτη ανάγκη και οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι μας.

                                       Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
                                                                                Ο Πρόεδρος


                                                                          Ιωάννης Παναρίτης